berth

berth
[bə:θ] n քնելու տեղ վագոնում upper/lower berth վերևի/ներքևի քնատեղ կա խովի անկողին նավում. նա վա խ ցիկ. ննջախցիկ. խարսխակայան. (պաշ տոն) a good berth շահավետ պաշտոն. a smug berth տա քուկ տեղ. give a wide berth խույս տալ, հեռու մնալ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Berth — Saltar a navegación, búsqueda Berth Álbum en directo de The Used Publicación 6 de febrero de 2007 Grabación 2006 …   Wikipedia Español

 • berth — [bʉrth] n. [< base of BEAR1 + TH1] 1. enough space at sea to keep clear of another ship, the shore, etc. 2. space for anchoring or tying up 3. a ship s place of anchorage 4. a position, place, office, job, etc …   English World dictionary

 • Berth — (b[ e]rth), n. [From the root of bear to produce, like birth nativity. See {Birth}.] [Also written {birth}.] [1913 Webster] 1. (Naut.) (a) Convenient sea room. (b) A room in which a number of the officers or ship s company mess and reside. (c)… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • berth — ► NOUN 1) a ship s place at a wharf or dock. 2) a fixed bunk on a ship or train. ► VERB 1) moor in a berth. 2) provide a berth for (a passenger). ● give a wide berth Cf. ↑give a wide ber …   English terms dictionary

 • Berth — Berth, v. t. [imp. & p. p. {Berthed}; p. pr. & vb. n. {Berthing}.] 1. To give an anchorage to, or a place to lie at; to place in a berth; as, she was berthed stem to stern with the Adelaide. [1913 Webster] 2. To allot or furnish berths to, on… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • berth — berth·age; berth; berth·ing; …   English syllables

 • berth — [n1] harbor; bunk anchorage, bed, bedroom, billet, compartment, cot, dock, hammock, haven, jetty, levee, pier, port, quay, slip, wharf; concepts 513,516 berth [n2] position of responsibility appointment, billet, capacity, connection, employment,… …   New thesaurus

 • Berth — Berth. bei Tiernamen Abkürzung für Arnold Adolf Berthold, geb. 26. Febr. 1803 in Soest, gest. 3. Jan. 1861 in Göttingen als Professor der Physiologie …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • berth — index employment, lodge (house), lodging, office, post, seat, trade (occupation) …   Law dictionary

 • berth — 1 *room, play, elbowroom, leeway, margin, clearance 2 *wharf, dock, pier, quay, slip, jetty, levee …   New Dictionary of Synonyms

 • Berth — The term berth is used to describe a bed on a boat or train, or a location in a port or harbour used specifically for mooring vessels while not at sea (or as a verb to describe bringing a vessel alongside to berth ), or for describing playoff… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”